Trường với số đội ngũ giáo viên và nhân viên: Tổng số: 37 trong đó:

Giáo viên: 30

Giáo viên biên chế: 19, hợp đồng:11

Nhân viên: 7 trong đó:

Kế toán: 1

Bảo vệ : 1

Cô nuôi: 4

NV y tế: 1

Số giáo viên đạt chuẩn: 30/30 đạt 100%, trong đó giáo viên đạt trên chuẩn: 21/30 chiếm 70%. Là những người có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.